D.U.K.

Pastatų administravimas – tai butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

Administravimo sudedamosios dalys:

 • Sudarymas ir tvarkymas namo butų ir kitų patalpų savininkų sąrašo;
 • namo bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas, papildymas ir keitimas;
 • namo bendrojo naudojimo objektų, inžinerinių sistemų techninės priežiūros darbų ir lėšų poreikio metinių ir ilgalaikių planų (5 metams) sudarymas;
 • Namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano rengimas;
 • konkursų organizavimas ir sutarčių (su techninės priežiūros, komunalinių paslaugų tiekėjais ir remonto darbų rangovais) sudarymas;
 • šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo parinkimas, sutarties pasirašymas ir kontrolė;
 • mėnesinių mokesčių už paslaugas apskaičiavimas ir surinkimas;
 • prevencinis darbas su skolininkais, ieškinių rengimas ir skolų ieškojimas teismine tvarka;
 • priežiūros ir administravimo išlaidų apskaitos vedimas;
 • ataskaitų apie atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pateikimas;
 • statybos darbų bei statybos defektų šalinimo bendrojo naudojimo patalpose organizavimas;
 • dalyvavimas name vykdytų statybos darbų užbaigimo procedūrose;
 • pasiūlymų teikimas dėl energiją taupančių priemonių įgyvendinimo, organizavimas balsavimo raštu dėl namo atnaujinimo (modernizavimo);
 • teritorijos priežiūros ir valymo organizavimas;
 • gyventojų žodinių, raštiškų, telefoninių paraiškų registravimas;
 • mokėjimo pranešimų spausdinimas ir vokavimas;
 • patalpų savininkų susirinkimų, balsavimų raštu organizavimas;
 • bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros, avarijų likvidavimo organizavimas, privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų įgyvendinimo darbų pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymas;
 • kasmetinių ir neeilinių butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas, veiklos rezultatų apibendrinimas, ataskaitų ir informacijos teikimas butų ir kitų patalpų savininkams, protokolavimas, susirinkimų (balsavimo raštu) dokumentacijos saugojimas;
 • skelbimų lentų, bendros pašto dėžutės pageidavimams ir pasiūlymams įrengimas ir priežiūra;
 • valstybinės vėliavos iškėlimo užtikrinimas;
 • kitų nenumatytų darbų vykdymas.

Butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso:

 • Bendrosios namo konstrukcijos
 • Bendrosios namo inžinerinės sistemos
 • Bendrojo naudojimo patalpos ir kitos pastato dalys
 • Bendrojo naudojimo žemės sklypas

Butų savininkai turi teisę naudotis bendrojo naudojimo objektais bei prievolę juos tinkamai prižiūrėti.

Pastatų priežiūra (eksploatavimas) –  tai namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas.

Darbai, kurie atliekami vykdant daugiabučio techninę priežiūrą, numatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakyme Nr. D1-971 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 ,,Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka” patvirtinimo.

Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra – tai veikla, susidedanti iš pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, remonto, reguliavimo bei šiluminio punkto paruošimo žiemai.

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas atsako:

 • už reikiamą temperatūrą butuose,
 • už karšto vandens temperatūrą,
 • už kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą,
 • už vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą,
 • už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui.

Kaupiamųjų lėšų poreikis nustatomas įvertinus namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų poreikį, pagrįstą privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, ir išdėstant juos ilgalaikiame (dvejų ir daugiau metų) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plane (toliau – ilgalaikis planas).

Ilgalaikiame plane nurodoma darbų preliminari kaina ir atlikimo terminai, įskaitant jame nenumatytus darbus, kurie būtini pagal nurodytus privalomuosius reikalavimus.

Visi sprendimai, dėl daugiabučio namo kaupiamųjų lėšų tarifų, jų panaudojimo ir kapitalinių darbų numatymo ateinantiems metams, priimami gaunant 50 +1 proc. gyventojų balsų.

Dėl šalto vandens skaitiklių keitimo gyventojai turi kreiptis į UAB “Ukmergės vandenys”, tel. (340) 63135.

Dėl karšto vandens skaitiklių, reikia kreiptis į UAB “Ukmergės šiluma“, tel. (340) 65212.

Dėl dujų ir elektros skaitiklių, reikia kreiptis į bendrovę “ESO”, tel. 1802

Į šias bendroves atitinkamai reikia kreiptis ir kitais, su energetinių resursų tiekimu, susijusiais klausimais.

Įvykus vandentiekio, elektros, kanalizacijos ar šilumos tinklų avarijai kreipkitės į UAB ,,Ukmergės butų ūkio“ skambučių centrą tel. 65233 arba +370 60303144.

 UAB „Ukmergės būtų ūkiui“ labai svarbu, kad įmonės paslaugų vartotojai visada liktų patenkinti. Mums rūpi išgirsti  visus Jūsų pastebėjimus ir kritiką. Tai padės mums dar labiau stengtis, kad  paslaugos būtų tinkamos kokybės ir atitiktų  Jūsų poreikius,  teisės aktų ir privalomuosius reikalavimus, higienos normas.  Jei  manote, kad Jums buvo suteikta netinkamos kokybės paslauga, turite pretenzijų dėl paslaugos teikimo būdo ar kt., būtinai praneškite apie tai.

Dėl teikiamų paslaugų kokybės prašome kreiptis į  UAB ,,Ukmergės butų ūkio“ skambučių centrą tel. 65233 arba +370 60303144

Norėdami pasikeisti karšto ar šalto vandens ventilius reikia kreiptis : į UAB „Ukmergė šiluma“  dėl karšto vandens skaitiklių nuplombavimo, keičiant šalto vandens ventilius kreiptis į UAB ,,Ukmergės vandenys“ dėl šalto vandens skaitiklių nuplombavimo.

Nuplombavus karšto ar šalto vandens skaitiklį (-ius) kreipkitės tel.  65233 arba +370 60303144 ir atvykę darbuotojai tą pačią dieną pakeis Jums reikiamą ventilį (-ius).

Pakeitus ventilį (-ius) vėl reikia kreiptis dėl skaitiklių užplombavimo į UAB ,,Ukmergės šiluma“ arba į UAB ,,Ukmergės vandenys“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, mokesčiai už paslaugas ir darbus, susijusius su bendrosios nuosavybės priežiūra, butų savininkams skirstomi proporcingai nuosavybės daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (proporcingai buto ar patalpos naudingajam plotui).

Administravimo eksploatavimo ir komunalinių paslaugų tarifai ir įkainiai nustatomi vadovaujantis privalomųjų darbų sąrašu, patvirtintu teisės aktais ir remiantis  Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, tarifų nustatymo metodikomis, darbo apmokėjimo aktais, teritorijų ir atliekų tvarkymo sprendimais, neviršijant  teisės aktais nustatytų įkainių.

Kiekvienas UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ paslaugų gavėjas sąskaitą už suteiktas paslaugas gauna į savo pašto dėžutę – iki einamojo mėnesio 15 dienos.

Jei pašto dėžutėje dėl kažkokių priežasčių neradote sąskaitos, galite ją atsispausdinti prisijungę prie internetinės svetainės www.ubu.lt arba atsiimti UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ klientų aptarnavimo skyriuje Pirmadieniais – Ketvirtadieniais 7:00 – 16:00 val., Penktadieniais 7:00 – 15:00 val.

Kilus klausimų prašome kreiptis į  UAB ,,Ukmergės butų ūkio“ skambučių centrą tel. 65233 arba +370 60303144.

Šilumos tiekimo gyventojams ūkį sudaro daug svarbių technologinių elementų, kuriems keliami specifiniai, padidinti reikalavimai jų eksploatavimo bei parengimo naująjam šildymo sezonui metu. Šiuos reikalavimus UAB „Ukmergės šiluma“ siekia vykdyti sustabdžius sistemas ir tai atliekama suderinus laiką su Ukmergės rajono savivaldybe. Nuo to kaip kokybiškai ir kokia apimtimi įvykdomi reikalavimai, priklauso šilumos tiekimo patikimumas šildymo sezono metu.

Stabdymų metu atliekami įvairūs suplanuoti bei iš anksto nenumatyti darbai: katilų inspektorinės ir vietinės apžiūros, profilaktiniai ir kapitaliniai remontai, šilumos tiekimo vamzdynų hidrauliniai bandymai bei remontai, šilumos punktų hidrauliniai bandymai bei remontai, šilumos apskaitos prietaisų patikros bei remontai, taip pat kiti įvairūs darbai.

Dėl įrenginių ir darbų specifikos. Pavyzdžiui, katilas atvėsta per 2 paras ir tik tuomet jį gali patikrinti bei remontuoti iš vidaus. Šilumos trasos taip pat turi savo atvėsimo laikotarpį. Šilumos skaitiklius reikia išmontuoti, metrologiškai patikrinti specialioje laboratorijoje (užtrunka apie 7 darbo dienas) ir vėl sumontuoti. Taigi, reikalingas tam tikras gamybos proceso stabdymo laikotarpis: didelėms centralizuoto šilumos tiekimo zonoms – 2 savaitės, mažoms katilinėms iki 5 darbo dienų.

Kadangi Ukmergės mieste atskiros katilinės nėra sujungtos į vieną bendrą tinklą (t.y. sužiedintos), tad, sustabdžius vieną iš jų, tiekti karšto vandens iš kitos nėra galimybės. Tokiu atveju karšto vandens tiekimas yra nutraukiamas paeiliui kiekvienoje zonoje.

Bendrovė “Ukmergės šiluma” stabdymo laikotarpiu privalo: parengti šildymo sezonui – 21 šildymo katilą, hidrauliškai išbandyti 48000 metrų vamzdynų bei metrologiškai patikrinti 305 šilumos skaitiklius.

Skip to content