Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa ir jos eiga

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMA

PIRMINĖS SĄLYGOS DALYVAUTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROGRAMOJE:

 • Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
 • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.

Šiuo metu būsto savininkai gali pasirinkti, ar įgyvendinti namo atnaujinimo projektą pagal Vyriausybės patvirtintą programą, ar pagal ją atitinkančias savivaldybių programas:

 • Atnaujinimas daugiabučių namų administratorių ar bendrijų pirmininkų iniciatyva: Pagal šį modelį, daugiabučių namų atnaujinimas įgyvendinamas gyventojų iniciatyva per bendrijos pirmininką, daugiabučio namo administratorių ar daugiabutį administruojančią įmonę. Čia svarbi gyventojų iniciatyva ir sutikimas dalyvauti programoje. Daugiabučio namo butų savininkai programoje gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis kredito į finansinę instituciją.
 • Atnaujinimas savivaldybių iniciatyva: Savivaldybės savo iniciatyva atrenka neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus (kai kuriais atvejais gyventojai pasiūlo neefektyviausiai energiją vartojančius namus) ir paskiria Programos administratorius, kurie įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą. Šio modelio esmė yra ta, kad būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projekto įgyvendinimo rizikų.

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) ŽINGSNIAI

PIRMAS ŽINGSNIS – sukviesti gyventojų susirinkimą arba balsavimą raštu dėl daugiabučio namo butų savininkų dalyvavimo „Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje“ pagal LR Vyriausybės patvirtintą modelį. Pirmiausia turi būti sukviestas gyventojų susirinkimas, kuriame apžvelgiama esama namo situacija, finansavimo sąlygos: valstybės paramos galimybės visam namui, kompensacijų – atskiriems asmenims. Vėliau susirinkimo iniciatorius pateikia susirinkimo ir priimtų sprendimų protokolą. Jei renovacijai pritaria 51 proc. butų savininkų, iniciatorius, IP užsakovas imasi kito etapo – būsto atnaujinimo projekto rengimo.

ANTRASIS ŽINGSNIS – Jei buvo pritarta atnaujinimui (modernizacijai)i, pradedamas rengti atnaujinimo investicinis projektas. Tam reikės parengti daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikatą ir investicijų planą. Investicijų plane numatomos namo atnaujinimo priemonės ir jų kaina. Parengiami du investicinių priemonių variantai. Likus dviem savaitėms iki viešo renovacijos klausimų aptarimo kiekvienam buto savininkui investicijų planas pateikiamas susipažinimui.

 

TREČIASIS ŽINGSNIS – Parengtas investicijų planas yra pristatomas visiems butų savininkams projekto administratoriaus suorganizuotame susirinkime. Jo metu atsakoma į gyventojams kilusius klausimus, paaiškinama, kokia yra dabartinė namo techninė ir energinė būsena ir kodėl reikia įgyvendinti vieną ar kitą energiją taupančią priemonę. Investicijų plane numatytas biudžetas yra maksimalus. Investicijų planas koreguojamas pagal gyventojų išsakytus norus ir pristatomas kitame susirinkime. Planas tvirtinimas gyventojų susirinkime arba balsuojant raštu – jam turi pritarti 55 proc. būstų savininkų. Jeigu bus imamas kreditas, šiame etape būtina priimti sprendimą dėl lėšų skolinimosi. Patvirtinus investicijų planą, jis kartu su protokolu ir kitais dokumentais teikiamas BETA.

KETVIRTASIS ŽINGSNIS – plano perdavimas BETA. Jei investicijų planas atitinka visus nustatytus reikalavimus, sudaromas reitinguotas pagal kvietime nurodytus kriterijus finansuojamų projektų sąrašas, pasirašoma valstybės paramos sutartis.

PENKTAS ŽINGSNIS-skelbiamas techninio projekto bei ekspertizės darbų pirkimas. Projekto sprendinių pristatymas gyventojams. Projekto rengimas, ekspertavimas, statybos leidimo gavimas. Finansuotojo pritarimas kredito suteikimui.

ŠEŠTAS ŽINGSNIS- skelbiamas rangos darbų bei techninės priežiūros paslaugų pirkimas. Vykdomi rangos darbai. Atlikus 100 proc. rangos darbų gaunamas Statybos užbaigimo aktas.

SEPTINTAS ŽINGSNIS- teikiami dokumentai VšĮ Būsto energijos taupymo agentūrai dėl Valstybės paramos suteikimo. Gavus valstybės paramą ir bankui pateikus kredito bei palūkanų įmokų grafikus, mokėtinos sumos paskirstomos gyvenamojo namo butų savininkams.

Pastabos:

Jei savininkai atnaujinimo (modernizacijos) programos vykdymo eigoje (svarstant TDP sprendinius, vykstant Rangos darbams, priima sprendimus keisti ar pageidauja naujų priemonių įgyvendinimo, nei patvirtinta savininkų susirinkime pasirenkant IP variantą, procedūros prasideda nuo savininkų susirinkimo sprendimo inicijuoti IP korektūrą. Po šio sprendimo procedūras pradedame nuo pirmo žingsnio.

Pagrindiniai renovacijos etapai trumpai:

 • Daugiabučio namo atnaujinimo inicijavimas (savivaldybė, bendrija, savininkai, administratorius)
 • Butų savininkų susirinkimo organizavimas (iniciatorius, IP plano užsakovas)
 • Investicijų plano rengimas (IP rengėjas)( priemonės privalo atitikti remiamų priemonių sąrašą)
 • Viešas investicijų plano aptarimas (IP rengėjas ir IP užsakovas)
 • Investicijų plano derinimas su BETA (IP užsakovas)
 • Suderinto investicijų plano ir pasirinkto atnaujinimo (modernizavimo) varianto tvirtinimas susirinkime vardiniu balsavimu.
 • Paraiška bankui dėl kreditavimo (dokumentų teikimas)
 • Banko preliminarus sprendimas
 • Techninio projekto pirkimas
 • TDP sprendinių svarstymas ir savininkų pritarimas TDP sprendiniams
 • TDP ekspertizė
 • Rangos darbų pirkimas (gali būti karti su TDP parengimu)
 • Rangovo tikrinimas Banke
 • Banko raštiškas įsipareigojimas finansuoti
 • BETA tvirtinamas rangos darbų pirkimas
 • Kreditavimo sutarties pasirašymas
 • Techninės priežiūros pirkimas
 • Daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimas
 • Kredito lėšų išmokėjimas
 • Daugiabučio namo sertifikavimas
 • Kreipimasis dėl valstybės paramos
 • Valstybės paramos gavimas
 • Palūkanų ir kredito mokėjimas

 

 

Skip to content