Informacija apie kvietimą teikti paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučiuose namuose projektams įgyvendinti

Informuojame, kad pagal Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimas šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti, ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose (modernizuotuose) daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. D1-303, viešoji įstaiga „Būsto energijos taupymo agentūra“ 2020-05-28 paskelbė Kvietimą teikti paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo daugiabučiuose namuose projektams įgyvendinti.

Pagal paskelbtą Kvietimą paraiškas gali teikti tų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, kurių daugiabutis namas buvo atnaujintas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą arba toks projektas įgyvendinamas šiuo metu.

 • Jeigu šiuo metu yra įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir jame nėra numatytas atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas, paskelbus šį Kvietimą, galima patikslinti investicijų planą, įtraukiant į jį papildomas priemones ir gauti papildomą 30 proc. subsidiją atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimui.
 • Jeigu paraiškos teikimo metu projektas pagal priemonę įgyvendinamas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, projekto įgyvendinimo terminas nustatomas pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos reikalavimus ir pagal to projekto įgyvendinimui sudarytą valstybės paramos teikimo sutartį.
 • Jeigu projektas pagal priemonę įgyvendinamas name, kuriame Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos projektas įgyvendintas anksčiau, projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo projekto įgyvendinimo sutarties įsigaliojimo datos. 12 mėnesių projekto įgyvendinimo laikotarpis Agentūros sprendimu gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 6 mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, jeigu pareiškėjas dėl objektyvių priežasčių projekto nespėjo įgyvendinti laiku.

Trumpa informacija apie sąlygas ir subsidiją:

 • Subsidijos dydis: papildoma 30 proc. (iš viso atsinaujinančių šaltinių priemonei galima 60 proc. subsidija)
 • Skirta lėšų: 2 mln. iš  Klimato kaitos specialiosios programos.
 • Paraiškos priimamos iki 2020-12-31
 • Tinkamos išlaidos (priemonės):
 • šilumos ir karšto vandens gamybos įrenginių iš atsinaujinančių energijos šaltinių  (saulės, vėjo, vandens, geotermijos, aerotermijos, vandenilio ar kt.) pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose to paties pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas;
 • elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, vandens, vandenilio ar kt.) gamybos įrenginių pastate, taip pat nutolusiuose nuo pastato objektuose ar jų dalyse to pačio pastato reikmėms įgyvendinti, įrengimas ar dalies įrenginių įsigijimas.

 

 • Papildomos sąlygos:

 

 • Kompensacinė išmoka teikiama paramos gavėjams, kurie jau įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir pasiekė ne mažesnį kaip 40 procentų skaičiuojamosios energijos sutaupymą, užtikrino ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę arba tokį projektą įgyvendina, ir įgyvendinus planuojama pasiekti ne mažesnį kaip 40 procentų skaičiuojamosios energijos sutaupymą ir ne mažesnę kaip C energinio naudingumo klasę.
 • Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.
 • Daugiabutis gyvenamasis namas neturi būti prijungtas prie centralizuotų šilumos tinklų. Jeigu daugiabutis namas prijungtas prie centralizuotų šilumos tinklų, turi būti gautas savivaldybės tarybos pritarimas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo jų šildymui, neprieštaraujantis šilumos ūkio specialiajam planui, siekiant nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo lygio.

 

Daugiau informacijos galite rasti http://betalt.lt/programos/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-panaudojimas-atnaujintuose-modernizuotuose-daugiabuciuose-namuose/254