Informacija gyventojams dėl pareigos vykdyti daugiabučių namų laiptinių valymą ir dezinfekciją

              Atsižvelgiant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, kurią kelia koronaviruso (COVID-19) paplitimo grėsmė, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 ,,Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos parengtomis rekomendacijomis, daugiabučius gyvenamuosius namus administruojančios įmonės, butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkai, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys asmenys primygtinai raginami imtis priemonių šiai grėsmei mažinti. Organizuoti bendrojo naudojimo patalpų valymą raginami ir daugiabučių gyventojai bei kitų patalpų savininkai ir naudotojai.

              UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ atlikus Jūsų daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų valymo patikrinimą, nustatyti higienos užtikrinimo pažeidimai, kurie yra susiję su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais.

              Informuojame, kad per 7 kalendorines dienas privalote suderinti gyventojų sutarimą su namo administratoriumi, ar savo jėgomis užtikrinsite sanitarijos ir higienos reikalavimus bendrojo naudojimo patalpose, ar įsigysite laiptinės (-ių) valymo paslaugas. Per nustatytą terminą nepateikus prašomos informacijos, vadovaujantis statybos techniniais reglamentais: STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, STR 1.07.03:2017 ,,Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka,  Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, Lietuvos higienos norma HN 90:2011 ,,Dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bendrieji saugos reikalavimai“, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. 7-79 ,,Dėl Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimo“, UAB ,,Ukmergės butų ūkis“ atliks laiptinės (-ių) valymo paslaugas, susijusias su privalomaisiais statinių priežiūros reikalavimais. Pažymime, jog išlaidas, susijusias su papildomomis paslaugomis, bendraturčiai privalės apmokėti proporcingai savo daliai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 str. 3 d.).

             Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, sprendimą apie bendrojo naudojimo patalpų higienos reikalavimus užtikrinančių darbų organizavimą prašome pateikti telefonu: (8-340) 65233 arba el. paštu: info@ubu.lt.

             Pagarbiai,

             Jūsų būsto administratorius UAB ,,Ukmergės butų ūkis“