Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)

Informuojame, kad nuo 2020 04 10 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimas.

Atkreipiame dėmesį į pagrindinius pakeitimus:

  1. Daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 1499,99 kv. metrų, atnaujinti (modernizuoti) statybos rangos darbų pirkimai gali būti vykdomi kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (techninio darbo projekto) parengimo paslauga.
  2. Panaikintos tarpinės vizualinės patikros, tai yra nei BETA, nei savivaldybės atsakingi asmenys nepasirašinės ant atliktų darbų aktų ir nevyks į vizualines patikras. Statybos rangos darbų išlaidos apmokamos statybos rangovui, kai Projekto administratorius pateikia finansuotojui statybos rangovo, statybos techninio prižiūrėtojo ir projekto administratoriaus pasirašytą statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktą. BETA visais atvejais vyks į vizualinę patikrą, kai bus pateiktas mokėjimo prašymas už energinį efektyvumą didinančias priemones, 30 proc. subsidijai gauti.
  3. Išleista rekomendacija finansuotojams karantino laikotarpiu netaikyti delspinigių už lengvatinius kreditus, taip pat sudaryti lengvatinio kredito grąžinimo atidėjimo galimybę lengvatinio kredito įmokas mokėti vėluojantiems lengvatinio kredito gavėjams. Sprendimą dėl delspinigių netaikymo ar lengvatinio kredito grąžinimo atidėjimo, nustatydama su tuo susijusias sąlygas ir reikalavimus, priima lengvatinį kreditą suteikusi finansų įstaiga.
  4. Paslaugos ir rangos darbai perkami per CPO elektronines pirkimų sistemas, tačiau nemažiau kaip 2 (du) kartus nepavykus šių paslaugų ar darbų įsigyti per VšĮ CPO LT administruojamas elektronines pirkimų sistemas, arba, kai VšĮ CPO LT administruojamose elektroninėse pirkimų sistemose siūlomos įsigyti paslaugos ir (ar) darbai neatitinka pirkimus vykdančio projekto administratorius poreikių, dėl kurių atnaujinimo (modernizavimo) projektas gali būti neįgyvendintas, arba, kai pirkimus vykdantis projekto administratorius paslaugas ir (ar) darbus projektui parengti ir įgyvendinti gali įsigyti efektyvesniu būdu, racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas, šios paslaugos ir (ar) darbai perkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka, arba aplinkos ministro įsakymu patvirtintame Pirkimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, arba šias paslaugas ir (ar) darbus nupirkti projekto administratorius, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu pagal įgaliojimą gali pavesti VšĮ CPO LT.

Visi pakeitimai bei Nutarimo tekstas šioje nuorodoje:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e66fb4f47a3411eaa38ed97835ec4df6?jfwid=zll0xsg3v